Všeobecné smluvní podmínky pro dětskou rekreaci v Chatovém táboře Svojšín


1. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi provozovatelem a zákazníkem vzniká na základě podepsané přihlášky a úhradou příslušné finanční částky. Přihláška musí být vyplněná ve všech bodech.

2. Rozsah služeb

Klient má veškerá práva rozsahu služeb uvedená v naší nabídce (propagační leták):
- Ubytování ve 2,3,4 lůžkových chatkách, vybavených válendami, lůžkovinami vč. povlečení.
- Chatky nejsou vybaveny sociálním zařízením (WC a sprchy s teplou vodou jsou v samostatném objektu).

  • Stravování min. 4x denně, pitný režim, není-li na letáku uvedeno jinak.
  • Odborný pedagogický dozor.
  • Tématická náplň se musí shodovat s uvedenou nabídkou.

3. Nástup účastníků

- Den nástupu a den ukončení pobytu se řídí dle "Pokynů k nástupu do tábora".

4. Zdravotní dokumentace

Při nástupu do tábora je odpovědný zástupce dítěte povinen předat vedoucímu zdravotní dokumentaci dítěte (potvrzení lékaře a vyjádření rodičů o zdravotním stavu dítěte). Bez těchto potvrzení nemůže být dítě do tábora přijato. Tiskopis obdržíte společně s pokyny k nástupu do tábora nejpozději měsíc před nástupem. Tiskopis "Potvrzení lékaře" najdete mezi dokumenty v sekci ke stažení.

5. Přihlášení a platba

  • Účastník (dítě) je na akci přihlášen doručením řádně vyplněné a objednavatelem podepsané přihlášky pořadateli. Objednavateli tak vzniká povinnost uhradit poplatek za akci tak, aby pořadatel částku obdržel nejpozději do termínu vyhlášeného pro úhradu poplatku (viz bod b.).
  • Objednavatel může poplatek uhradit buď najednou celou částkou ihned, nebo formou zálohy 1000,- Kč ihned a následným doplatkem, který musí být pořadateli doručen nejpozději měsíc před nástupem na akci.
  • Částku za tábor je možno uhradit bezhotovostním převodem (s uvedením daného variabilního a specifického symbolu), nebo složenkou, nebo hotově. Pořadatel může na žádost objednavatele vystavit fakturu či potvrzení pro odborovou organizaci nebo zaměstnavatele přispívajícího na tábor z FKSP apod.
  • Dokud nebyl za účastníka uhrazen poplatek ani záloha, může dát pořadatel přednost jinému zájemci, který zaplatil za akci dříve. O této skutečnosti uvědomí pořadatel objednavatele a vztah mezi nimi se tím považuje za skončený.

6. Stornovací podmínky

doporučujeme pojištění na storno pobytu

- do 60 dnů před nástupem - stornopoplatek 200,- Kč (v případě zajištění náhrady bez poplatku)
- 30 dnů před nástupem - 30 % z celkové částky
- 15 dnů před nástupem - 50 % z celkové částky
- 05 dnů před nástupem - 100 % z celkové částky (v případě zajištění náhrady pouze manipulační poplatek 200,- Kč)

7. Vyloučení účastníka

Pořadatel nebo hlavní vedoucí tábora má právo vyloučit účastníka, který vážně narušuje průběh akce (nedodržování pokynů vedoucího, krádež, šikana, ničení majetku apod.). V případě vyloučení je objednavatel povinen ihned odvézt tohoto účastníka na vlastní náklady.

8. Reklamace

Klient má právo na reklamaci, jestliže nebyly splněny objednané služby v oblasti ubytování, stravování a doprovodných služeb. Klient uplatní reklamaci v průběhu nebo ihned po skončení služby.

Provozovatel tábora je povinen reklamaci vyřídit do 2 měsíců od písemného předání reklamace.

9. Závěrečná ustanovení

Klient se zavazuje, že všechny údaje uvedené v závazné přihlášce jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti.