Všeobecné smluvní podmínky pro dětskou rekreaci v Chatovém táboře Svojšín


1. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi provozovatelem a zákazníkem vzniká na základě podepsané přihlášky a úhradou příslušné finanční částky. Přihláška musí být vyplněná ve všech bodech.

2. Rozsah služeb

Klient má veškerá práva rozsahu služeb uvedená v naší nabídce (propagační leták):
- Ubytování ve 2,3,4,5 lůžkových chatkách, vybavených válendami, lůžkovinami vč. povlečení.
- Chatky nejsou vybaveny sociálním zařízením (WC a sprchy s teplou vodou jsou v samostatném objektu).

  • Stravování min. 4x denně, pitný režim, není-li na letáku uvedeno jinak.
  • Odborný pedagogický dozor.
  • Tématická náplň se musí shodovat s uvedenou nabídkou.

3. Nástup účastníků

- Den nástupu a den ukončení pobytu se řídí dle "Pokynů k nástupu do tábora".

4. Zdravotní dokumentace

Při nástupu do tábora je odpovědný zástupce dítěte povinen předat vedoucímu zdravotní dokumentaci dítěte (potvrzení lékaře a vyjádření rodičů o zdravotním stavu dítěte). Bez těchto potvrzení nemůže být dítě do tábora přijato. Tiskopisy najdete v sekci ke stažení.

5. Přihlášení a platba

  • Účastník (dítě) je na akci přihlášen doručením řádně vyplněné přihlášky pořadateli. Objednavateli tak vzniká povinnost uhradit poplatek za akci tak, aby pořadatel částku obdržel nejpozději do termínu vyhlášeného pro úhradu poplatku (viz bod b.).
  • Objednavatel může poplatek uhradit buď najednou celou částkou ihned, nebo formou zálohy 2000,- Kč ihned a následným doplatkem, který musí být pořadateli doručen nejpozději měsíc před nástupem na akci.
  • Částku za pobyt je možno uhradit bezhotovostním převodem (s uvedením daného variabilního a specifického symbolu), nebo složenkou, nebo hotově. Pořadatel může na žádost objednavatele vystavit fakturu či potvrzení pro odborovou organizaci nebo zaměstnavatele přispívajícího z FKSP apod.
  • Dokud nebyl za účastníka uhrazen poplatek ani záloha, může dát pořadatel přednost jinému zájemci, který zaplatil za akci dříve. O této skutečnosti uvědomí pořadatel objednavatele a vztah mezi nimi se tím považuje za skončený

6. Stornovací podmínky

doporučujeme pojištění na storno pobytu

- do 60 dnů před nástupem - stornopoplatek 200,- Kč (v případě zajištění náhrady bez poplatku)
- 30 dnů před nástupem - 30 % z celkové částky
- 15 dnů před nástupem - 50 % z celkové částky
- 05 dnů před nástupem - 100 % z celkové částky (v případě zajištění náhrady pouze manipulační poplatek 200,- Kč)
- Doporučujeme si zajistit pojištění na storno pobytu.

7. Vyloučení účastníka

Pořadatel nebo hlavní vedoucí tábora má právo vyloučit účastníka, který vážně narušuje průběh akce (nedodržování pokynů vedoucího, krádež, šikana, ničení majetku apod.). V případě vyloučení je objednavatel povinen ihned odvézt účastníka na vlastní náklady.

8. Reklamace

Klient má právo na reklamaci, jestliže nebyly splněny objednané služby v oblasti ubytování, stravování a doprovodných služeb. Klient uplatní reklamaci v průběhu nebo ihned po skončení služby.

Provozovatel tábora je povinen reklamaci vyřídit do 2 měsíců od písemného předání reklamace.

9. Závěrečná ustanovení

Objednavatel se zavazuje, že všechny údaje uvedené v závazné přihlášce jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti.